Doelstelling

De doelstelling van Lions Clubs International wordt in artikel 7 van de statuten van de Nederlandse Lions-organisatie verwoord als volgt:

  • » het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld
  • » het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goede burgerzin
  • » een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijk, cultureel en moreel welzijn van de samenleving
  • » de Lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip
  • » een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatisch-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd
  • » het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen en het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen

Een belangrijke bestaansreden van onze club kan in twee woorden worden samengevat met het motto van alle Lions Clubs: "We serve". Dat wil zeggen dat wij ons regelmatig actief bezig houden met zaken waarvan wij denken dat zij maatschappelijk te weinig aandacht krijgen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het lenigen van een nood, het aandacht vragen voor een activiteit of het ondersteunen van een initiatief dat ons aanspreekt. Daarbij richten wij ons in de eerste plaats op activiteiten in Amstelveen en omgeving. In het algemeen wil de club graag initiërend, faciliterend en organiserend bij projecten betrokken zijn. Daarbij zetten wij ons in om op alle mogelijke manieren sponsoring door lokale bedrijven te genereren ten bate van het betrokken project.

Ter illustratie een korte beschrijving van twee succesvolle projecten.

  • » In 1994 stond de club aan de wieg van de Stichting Belklus, een organisatie die technische assistentie verleent aan oudere en minder valide inwoners van Amstelveen, Ouderkerk en Uithoorn. De Belklus verleent technische en andere ondersteuning in de woonsfeer. In 2009 werden door de coördinator en vele vrijwilligers bijna 2000 klussen uitgevoerd.

De klussen omvatten het repareren van lekkende kranen, lampen vervangen, radiatoren bijvullen, instellen van televisietoestellen, grasmaaien, gordijnen ophangen enzovoort. Het sociale aspect van het klussen krijgt ook aandacht, waardoor de Belklus ook bijdraagt aan het verlichten van het sociale isolement waarin ouderen vaak terecht komen. Zonodig wordt contact opgenomen met ouderenadviseurs in de betrokken gemeente.

  • » In het verleden heeft de club enkele projecten gedaan met de Amstelveense middelbare scholen. Het resultaat van ons laatste project op dat terrein siert nog steeds de muren van de parkeergarage Parkhof. De prachtige platen zijn het resultaat van een fotowedstrijd waaraan vrijwel alle Amstelveense middelbare scholen hebben deelgenomen. Dit project had verschillende interessante effecten. Zo werden grote aantallen scholieren aan het fotograferen gezet met behulp van de door sponsor Sony om niet verstrekte digitale camera's. Verder vormen de foto's een mooie onderbreking van de betonnen saaiheid van de parkeergarage. Aardig neveneffect van het project was dat door het gezamenlijk ophangen van de foto's in de garage de vriendschapsbanden binnen onze club sterk bevorderd werden. Dat genereert enthousiasme om meer van dergelijke projecten op te pakken.

Belangrijk deel van de aanpak is het verkrijgen van subsidies van bijvoorbeeld de gemeente Amstelveen en het binnenhalen van sponsorgelden van in Amstelveen en omgeving werkende bedijven. In het onderhavige project kregen de bedijven in ruil daarvoor een vermelding onder de gesponsorde foto. Het netto resultaat van dit fotoproject bedroeg enkele tienduizenden euro's. Deze opbrengst werd onder meer besteed aan een ander project waarbij de club betrokken is, namelijk de ontwikkeling van een "logeerhuis", waar dementerende bejaarden enige dagen opgenomen kunnen worden, met het doel de betrokken mantelzorgers een paar dagen vrijaf te geven.